Informacja RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA OCHRONIE DANYCH (RODO)

 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) AB ACTIVE Anna Kowalik (dalej „AB ACTIVE”) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych od dnia wejścia w życie i konieczności stosowania Rozporządzenia.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AB ACTIVE z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzodkiewki 7 lok. 2, 02-748 Warszawa, REGON: 142484901, NIP: 527-169-25-96, dane kontaktowe: numer telefonu: 608-400-414 ,adres e-mail: abactive@abactive.pl

 

2. AB ACTIVE przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) prowadzenia marketingu bezpośredniego usług
świadczonych przez AB ACTIVE poprzez ich promowanie, reklamowanie i oferowanie w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),
b) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z AB ACTIVE w tym podjęcia czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
c) wykonania umowy zawartej ze AB ACTIVE (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
d) wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na zgodnie z przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).

 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 c), Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu AB ACTIVE na podstawie zawartej z AB ACTIVE umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 2, tj.:
a) w zakresie podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z AB ACTIVE Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy i od tego momentu dane te będą przetwarzane przez okres wskazany w lit. b) poniżej, a w przypadku braku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w lit. d) poniżej,
b) w odniesieniu do realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym lub uzasadnionym przepisami prawa, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia wykonania umowy,
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na AB ACTIVE przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków przez AB ACTIVE
d) w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez AB ACTIVE oraz przetwarzania danych w innych celach na podstawie udzielonej zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody.

 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez AB ACTIVE przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.

 

6. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 

7. Organem nadzorczym wobec AB ACTIVE w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych lub inny organ, który go zastąpi. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z AB ACTIVE podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia u mowy z AB ACTIVE.

 

9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu realizacji umowy zawartej z AB ACTIVE, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem należytego wykonania tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji może być wymagane zgodnie z postanowienia zawartej umowy. Konsekwencją niepodania tych danych w tym przypadku będzie niewykonanie lub nienależyte umowy zawartej z AB ACTIVE.

Translate »